ពន្យល់ និង របៀបប្រើប្រាស់ទីផ្សា Huobi Global​ / Explain & How to use Huobi Globalសូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Huobi Global discount 10% trading fee
https://www.huobi.com/en-us/topic/double-reward/?invite_code=k3pg5223
ប្រើលេខកូដ Referral code: k3pg5223 បញ្ចុះតម្លៃលើការត្រេត 10%

សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Binance Free
https://www.binance.com/en/register?ref=QY5O0RYL

សូមចុចលីងខាងក្រោមចូលគ្រុប តេឡេក្រាម
https://t.me/KhmerCrypto

សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី FTX discount 5% trading fee
https://ftx.com/#a=123047093
ប្រើលេខកូដ Referral code: 123047093 បញ្ចុះតម្លៃលើការត្រេត 5%

Click to create Gate.io Account
https://www.gate.io/signup/4401428

Click to create OKX Account
http://okx.com/join/14462241

សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី KUCOIN
https://www.kucoin.com/r/af/QBSSSSMX
លេខកូដបានលុយ 10% : QBSSSSMX

Click to create Bitmart Account Free below
https://www.bitmart.com/en?r=mk4Kqs

Click to create XT Exchange below
https://www.xt.com/r/1OABMOV6V4

Click to create Exchange
https://www.lbank.info/sign-up.html សូមបំពេញកូដ C54L

Click here to create Bkex Exchange
https://www.bkex.com/register/LXSFNL4W

Click to create Probit Exchange
https://www.probit.com/r/80677820

Click to create Hotbit Exchange
https://www.hotbit.io/register?ref=1382606

សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បី​ចូលរួមក្នុងក្រុម
Click to join Telegram Group below
https://t.me/KhmerCrypto

#HuobiGlobal
#HuobiExchange
#KongVenAKS

Related Posts